உறுப்புநலன் அழிதல் திருக்குறள்

சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
நறுமலர் நாணின கண்

குறள் எண்: 1231 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனிவாரும் கண்

குறள் எண்: 1232 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்

குறள் எண்: 1233 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
தொல்கவின் வாடிய தோள்

குறள் எண்: 1235 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
தொடியொடு தோள்நெகிழ நோவல் அவரைக்
கொடியர் எனக்கூறல் நொந்து

குறள் எண்: 1236 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
பாடுபெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்
வாடுதோட் பூசல் உரைத்து

குறள் எண்: 1237 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது
பைந்தொடிப் பேதை நுதல்

குறள் எண்: 1238 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
முயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற
பேதை பெருமழைக் கண்

குறள் எண்: 1239 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு

குறள் எண்: 1240 அதிகாரம்: உறுப்புநலன் அழிதல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...