தெரிந்து செயல்வகை திருக்குறள்

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்

குறள் எண்: 461 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை
ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்

குறள் எண்: 463 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை
தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்

குறள் எண்: 464 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை
வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு

குறள் எண்: 465 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை
செய்தக்க அல்ல செயக் கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்

குறள் எண்: 466 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை
எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு

குறள் எண்: 467 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை
நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை

குறள் எண்: 469 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை
எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு

குறள் எண்: 470 அதிகாரம்: தெரிந்து செயல்வகை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...