சிற்றினம் சேராமை திருக்குறள்

மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு
இனத்துள தாகும் அறிவு

குறள் எண்: 454 அதிகாரம்: சிற்றினம் சேராமை
மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இனந்தூய்மை தூவா வரும்

குறள் எண்: 455 அதிகாரம்: சிற்றினம் சேராமை
மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்

குறள் எண்: 457 அதிகாரம்: சிற்றினம் சேராமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...