பொழுதுகண்டு இரங்கல் திருக்குறள்

மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும்
வேலைநீ வாழி பொழுது

குறள் எண்: 1221 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை

குறள் எண்: 1222 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
பனிஅரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை துனிஅரும்பித்
துன்பம் வளர வரும்

குறள் எண்: 1223 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து
ஏதிலர் போல வரும்

குறள் எண்: 1224 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்த திலேன்

குறள் எண்: 1226 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலரும்இந் நோய்

குறள் எண்: 1227 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை

குறள் எண்: 1228 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து

குறள் எண்: 1229 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்
பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயும்என் மாயா உயிர்

குறள் எண்: 1230 அதிகாரம்: பொழுதுகண்டு இரங்கல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...