பெரியாரைத் துணைக்கோடல் திருக்குறள்

அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்

குறள் எண்: 441 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்

குறள் எண்: 442 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்

குறள் எண்: 443 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை

குறள் எண்: 444 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைக் சூழ்ந்து கொளல்

குறள் எண்: 445 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்

குறள் எண்: 446 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்

குறள் எண்: 447 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்

குறள் எண்: 448 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
முதலிலார்க ஊதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை

குறள் எண்: 449 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
பல்லார் பகை கொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்

குறள் எண்: 450 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...