பயனில சொல்லாமை திருக்குறள்

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை

குறள் எண்: 193 அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்

குறள் எண்: 195 அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை
பயனில் சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்

குறள் எண்: 196 அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை
நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று

குறள் எண்: 197 அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...