படர்மெலிந் திரங்கல் திருக்குறள்

மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு
ஊற்றுநீர் போல மிகும்

குறள் எண்: 1161 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்
காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்கும்என்
நோனா உடம்பின் அகத்து

குறள் எண்: 1163 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்
காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல்

குறள் எண்: 1164 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்
துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர்

குறள் எண்: 1165 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்
இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது

குறள் எண்: 1166 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்
காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்

குறள் எண்: 1167 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்
மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்லது இல்லை துணை

குறள் எண்: 1168 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்
> கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா

குறள் எண்: 1169 அதிகாரம்: படர்மெலிந் திரங்கல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...