நாணுத் துறவுரைத்தல் திருக்குறள்

காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம்
மடலல்லது இல்லை வலி

குறள் எண்: 1131 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து

குறள் எண்: 1132 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன்
காமுற்றார் ஏறும் மடல்

குறள் எண்: 1133 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
காமக் கடும்புனல் உய்க்கும் நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணை

குறள் எண்: 1134 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர்

குறள் எண்: 1135 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்

குறள் எண்: 1136 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணின் பெருந்தக்க தில்

குறள் எண்: 1137 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்

குறள் எண்: 1138 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு

குறள் எண்: 1139 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்
யாம்கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
யாம்பட்ட தாம்படா ஆறு

குறள் எண்: 1140 அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...