மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் திருக்குறள்

அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்

குறள் எண்: 691 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்

குறள் எண்: 692 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது

குறள் எண்: 693 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து

குறள் எண்: 694 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை

குறள் எண்: 695 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில
வேண்டுப வேட்பச் சொலல்

குறள் எண்: 696 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல்

குறள் எண்: 697 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்

குறள் எண்: 698 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்

குறள் எண்: 699 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்
பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுதகைமை கேடு தரும்

குறள் எண்: 700 அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...