காதற் சிறப்புரைத்தல் திருக்குறள்

பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்

குறள் எண்: 1121 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு

குறள் எண்: 1122 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம்

குறள் எண்: 1123 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து

குறள் எண்: 1124 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்

குறள் எண்: 1125 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருகுவரா
நுண்ணியர்எம் காத லவர்

குறள் எண்: 1126 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து

குறள் எண்: 1127 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து

குறள் எண்: 1128 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னும் இவ் வூர்

குறள் எண்: 1129 அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...