இடுக்கண் அழியாமை திருக்குறள்

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில்

குறள் எண்: 621 அதிகாரம்: இடுக்கண் அழியாமை
வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்

குறள் எண்: 622 அதிகாரம்: இடுக்கண் அழியாமை
அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்

குறள் எண்: 625 அதிகாரம்: இடுக்கண் அழியாமை
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன்

குறள் எண்: 628 அதிகாரம்: இடுக்கண் அழியாமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...