அவா அறுத்தல் திருக்குறள்

தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்

குறள் எண்: 364 அதிகாரம்: அவா அறுத்தல்
அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா

குறள் எண்: 366 அதிகாரம்: அவா அறுத்தல்
ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்

குறள் எண்: 370 அதிகாரம்: அவா அறுத்தல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...