அலர் அறிவுறுத்தல் திருக்குறள்

அலரெழ ஆருயிர் ந஧ற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்

குறள் எண்: 1141 அதிகாரம்: அலர் அறிவுறுத்தல்
மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்

குறள் எண்: 1142 அதிகாரம்: அலர் அறிவுறுத்தல்
உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து

குறள் எண்: 1143 அதிகாரம்: அலர் அறிவுறுத்தல்
ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளும்இந் நோய்

குறள் எண்: 1147 அதிகாரம்: அலர் அறிவுறுத்தல்
அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை

குறள் எண்: 1149 அதிகாரம்: அலர் அறிவுறுத்தல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...