மேற்கோள்செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான்.

Quote Categories: Motivational, General

Created by: TamilPedia

Search Incoming Terms:

செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான் செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான் தமிழ் மேற்கோள்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...