இறைவார்த்தைகள்தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து, நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, சமுத்திர ஜலத்தை நிரப்புங்கள் என்றும், பறவைகள் பூமியில் பெருகக்கடவது என்றும் சொன்னார்.

And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:22)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:22 - தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பலுகிப் பெருகி சமுத்திர ஜலத்தை நிரப்புங்கள் என்றும் பறவைகள் பூமியில் பெருகக்கடவது என்றும் சொன்னார்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...