இறைவார்த்தைகள்பின்பு தேவன்: நீந்தும் ஜீவஜந்துக்களையும், பூமியின்மேல் வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே பறக்கும் பறவைகளையும், ஜலமானது திரளாய் ஜநிப்பிக்கக்கடவது என்றார்.

And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that has life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:20)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:20 - பின்பு தேவன் நீந்தும் ஜீவஜந்துக்களையும் பூமியின்மேல் வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே பறக்கும் பறவைகளையும் ஜலமானது திரளாய் ஜநிப்பிக்கக்கடவது என்றார்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...