இறைவார்த்தைகள்சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று.

And the evening and the morning were the fourth day.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:19)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:19 - சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...