இறைவார்த்தைகள்பகலையும் இரவையும் ஆளவும், வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும், தேவன் அவைகளை வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:18)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:18 - பகலையும் இரவையும் ஆளவும் வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும் தேவன் அவைகளை வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...