இறைவார்த்தைகள்அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்களாயிருக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:15)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:15 - அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்களாயிருக்கக்கடவது என்றார் அது அப்படியே ஆயிற்று

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...