இறைவார்த்தைகள்தேவன் வெட்டாந்தரைக்குப் பூமி என்றும், சேர்ந்த ஜலத்திற்குச் சமுத்திரம் என்றும் பேரிட்டார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:10)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:10 - தேவன் வெட்டாந்தரைக்குப் பூமி என்றும் சேர்ந்த ஜலத்திற்குச் சமுத்திரம் என்றும் பேரிட்டார் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...