இறைவார்த்தைகள்பின்பு தேவன் வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேரவும், வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:9)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:9 - பின்பு தேவன் வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேரவும் வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார் அது அப்படியே ஆயிற்று

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...