இறைவார்த்தைகள்தேவன் ஆகாயவிரிவுக்கு வானம் என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று.

And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:8)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:8 - தேவன் ஆகாயவிரிவுக்கு வானம் என்று பேரிட்டார் சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...