இறைவார்த்தைகள்தேவன் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி, ஆகாயவிரிவுக்குக் கீழே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் ஆகாயவிரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரிவுண்டாக்கினார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:7)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:7 - தேவன் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி ஆகாயவிரிவுக்குக் கீழே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் ஆகாயவிரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரிவுண்டாக்கினார் அது அப்படியே ஆயிற்று

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...