இறைவார்த்தைகள்தேவன் வெளிச்சத்துக்குப் பகல் என்று பேரிட்டார், இருளுக்கு இரவு என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று.

And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:5)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:5 - தேவன் வெளிச்சத்துக்குப் பகல் என்று பேரிட்டார் இருளுக்கு இரவு என்று பேரிட்டார் சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...