இறைவார்த்தைகள்வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார்; வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாகப் பிரித்தார்.

And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:4)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:4 - வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார் வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாகப் பிரித்தார்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...