இறைவார்த்தைகள்பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது; ஆழத்தின்மேல் இருள் இருந்தது; தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின்மேல் அசைவாடிக்கொண்டிருந்தார்.

And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:2)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:2 - பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது ஆழத்தின்மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின்மேல் அசைவாடிக்கொண்டிருந்தார்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...