இறைவார்த்தைகள்ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்.

In the beginning God created the heaven and the earth.


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:1)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:1 - ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...