"உருட்டப்புரட்ட உள்ளதும் உள்ளுக்கு வாங்கும்."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
உருட்டப்புரட்ட உள்ளதும் உள்ளுக்கு வாங்கும்.
பொருள்:
ஒருவனது வஞ்சகச் செயல்களால் அவனுக்குள் இருக்கும் உண்மை ஒடுங்கிவிடும்.
Transliteration:
Uruttappuratta Ullatum Ullukku Vankum..
விளக்கம்:
உருளச்செய்தல் என்ற பொருளில் வரும் உருட்டு என்ற சொல், வார்த்தைகளை உருட்டி ஏமாற்றுவதையும் குறிக்கிறது: "சப்தஜா லத்தால் மருட்டுதல் கபடமென்றுருட்டதற்கோ"--தாயுமானவர், நின்ற.3.புரட்டு என்ற சொல் மாறுபட்டபேச்சைக் குறிக்கிறது. ’பொய்யும் புராட்டும்’ என்பது பொதுவழக்கு. ’இந்த உருட்டலுக்கெல்லாம் நான் பயப்படமாட்டேன்’ என்கிறோம்.உள்ளது என்பது ஒருவனுக்குள் உள்ள உண்மையை, அதாவது ஆத்மாவைக் குறிக்கிறது. உள்ளம் உண்மையை ஆராயாது கள்ளத்தை ஆராயும்போது, ஆத்மா மேன்மேலும் உள்ளுக்குள் ஒடுங்கிவிடுவதை இந்தப் பழமொழி எளிய சொற்களில் விளக்குகிறது..

Search Incoming Terms:

உருட்டப்புரட்ட உள்ளதும் உள்ளுக்கு வாங்கும் பழமொழின் பொருள், உருட்டப்புரட்ட உள்ளதும் உள்ளுக்கு வாங்கும் தமிழ் விளக்கம், உருட்டப்புரட்ட உள்ளதும் உள்ளுக்கு வாங்கும் பழமொழின் விளக்கம், uruttappuratta ullatum ullukku vankum. explanation, uruttappuratta ullatum ullukku vankum. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...