"கண்டால் காமாச்சி நாயகர், காணாவிட்டால் காமாட்டி நாயகர்."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
கண்டால் காமாச்சி நாயகர், காணாவிட்டால் காமாட்டி நாயகர்.
பொருள்:
ஒருவனைக் கண்டபோது அவன மரியாதைக்கு உரியவனாகவும், காணாதபோது அவன் மடையன் என்றும் சொல்வது.
Transliteration:
Kantaal Kamacci Nayakar, Kanavittal Kaamaatti Nayakar..
விளக்கம்:
காமாச்சி நாயகர் என்பது அநேகமாக சிவனைக்குறிப்பது; இது புகழ்ச்சியின் எல்லை. காமாட்டி என்பது மண்வெட்டுவோனை, நிலத்தைத் தோண்டுவோனைக் குறிக்கும் சொல், பட்டிக்காட்டான் என்று மறைமுகமாகச் சொல்வது. .

Search Incoming Terms:

கண்டால் காமாச்சி நாயகர் காணாவிட்டால் காமாட்டி நாயகர் பழமொழின் பொருள், கண்டால் காமாச்சி நாயகர் காணாவிட்டால் காமாட்டி நாயகர் தமிழ் விளக்கம், கண்டால் காமாச்சி நாயகர் காணாவிட்டால் காமாட்டி நாயகர் பழமொழின் விளக்கம், kantaal kamacci nayakar, kanavittal kaamaatti nayakar. explanation, kantaal kamacci nayakar, kanavittal kaamaatti nayakar. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...