"இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத்தெரியாது."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத்தெரியாது.
பொருள்:
இமையின் குறைபாடுகளை அதன் கீழேயே உள்ள கண்ணால் பார்க்கமுடியாது.
Transliteration:
Imaikkurram Kannukkuttheriyaathu..
விளக்கம்:
அதுபோல, நம்மனம் நமக்குள் இருந்து எப்போதும் நம்முடன் உறவாடிக்கொண்டிருந்தாலும், நாம் அதன் கசடுகள் நமக்குத் தெரிவதில்லை. இதனையொத்த பிற பழமொழிகள்:கெடுமதி கண்ணுக்குத் தோன்றாது.தன் குற்றம் கண்ணுக்குத் தோன்றாது.தன் முதுகு தனக்குத் தெரியாது..

Search Incoming Terms:

இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத்தெரியாது பழமொழின் பொருள், இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத்தெரியாது தமிழ் விளக்கம், இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத்தெரியாது பழமொழின் விளக்கம், imaikkurram kannukkuttheriyaathu. explanation, imaikkurram kannukkuttheriyaathu. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...