"இல்லது வாராது, உள்ளது போகாது."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
இல்லது வாராது, உள்ளது போகாது.
பொருள்:
நீ செய்யாத வினைகள் உன்னை அண்டாது, நீ செய்த வினைகள் அதன் விளைவுகளை அனுபவிக்கும்வரை நீங்காது.
Transliteration:
Illatu Vaaraatu, Ullatu Pokatu..
விளக்கம்:
இதைவிட எளிய சொற்களில் கர்மபலன் விதியைச் சொல்ல முடிய்மோ? முற்பகல் தாண்டியதும் பிற்பகல் வருவது தவிர்க்க இயலாதது போலத்தான் முற்பகல் செய்தது பிற்பகல் விளைவதும்.
.

Search Incoming Terms:

இல்லது வாராது உள்ளது போகாது பழமொழின் பொருள், இல்லது வாராது உள்ளது போகாது தமிழ் விளக்கம், இல்லது வாராது உள்ளது போகாது பழமொழின் விளக்கம், illatu vaaraatu, ullatu pokatu. explanation, illatu vaaraatu, ullatu pokatu. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...