"சீதை பிறக்க இலங்கை அழிய."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
சீதை பிறக்க இலங்கை அழிய.
பொருள்:
சீதாதேவியின் பிறப்பால் இலங்கை அழிந்தது.
Transliteration:
Ceethai Pirakka Ilankai Aliya..
விளக்கம்:
ஒருவரது குடும்பம் அழிவை நோக்கிச் செல்வதைக் குறித்துச் சொல்வது..

Search Incoming Terms:

சீதை பிறக்க இலங்கை அழிய பழமொழின் பொருள், சீதை பிறக்க இலங்கை அழிய தமிழ் விளக்கம், சீதை பிறக்க இலங்கை அழிய பழமொழின் விளக்கம், ceethai pirakka ilankai aliya. explanation, ceethai pirakka ilankai aliya. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...