"சாஸ்திரம் பொய் என்றால் கிரகணத்தை பார்."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
சாஸ்திரம் பொய் என்றால் கிரகணத்தை பார்.
பொருள்:
சாத்திரங்கள் பொய்யென்று நீ கருதினால், கிரகணத்தைக் கவனி.
Transliteration:
Castiram Poy Enral Kiraganathai Paar..
விளக்கம்:
சாத்திரங்களில் கணிக்கப்பட்டுள்ள நாள்-நாழிகளின்படி கிரகணங்கள் தவறாது நிகழ்வது, சாத்திரங்களின் உண்மைக்குச் சான்று. ஜோதிடம் என்பது ஆறு வேதாங்கங்களில் ஒன்றாகி வேதத்தை விளக்குவதால், அது சுருதி ஸ்தானத்தைப் பெறுகிறது..

Search Incoming Terms:

சாஸ்திரம் பொய் என்றால் கிரகணத்தை பார் பழமொழின் பொருள், சாஸ்திரம் பொய் என்றால் கிரகணத்தை பார் தமிழ் விளக்கம், சாஸ்திரம் பொய் என்றால் கிரகணத்தை பார் பழமொழின் விளக்கம், castiram poy enral kiraganathai paar. explanation, castiram poy enral kiraganathai paar. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...