"அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு.
பொருள்:
உலகப்பொருட்களில் உள்ள பற்று நீங்கினால் மோட்சம் சம்பவிக்கும்/புலப்படும்/உறுதிப்படும்.
Transliteration:
Arratu Parrenil Urratu Veetu..
விளக்கம்:
அற்றது, உற்றது என்ற சொற்களை இறந்தகாலத்தில் பயன்படுத்தியிருப்பதால், பற்று முழுவதும் அற்ற கணமே வீடு நிச்சயம் சித்திக்கும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. (கம்பராமாயணத்தில் உள்ள ’எடுத்தது கண்டார், இற்றது கேட்டார்’ வரி நினைவுக்கு வருகிறது.).

Search Incoming Terms:

அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு பழமொழின் பொருள், அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு தமிழ் விளக்கம், அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு பழமொழின் விளக்கம், arratu parrenil urratu veetu. explanation, arratu parrenil urratu veetu. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...