"அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும்."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும்.
பொருள்:
ஐந்து சமையல் பொருள்களும் மூன்று சமையல் தேவைகளும் அருகில் இருந்தால் ஒன்றும் அறியாத சிறுபெண்கூட எளிதில் சமைத்துவிடுவாள்.
Transliteration:
Ancum Moonrum Untanal Ariyappennum Camaikkum..
விளக்கம்:
அஞ்சு என்பது சமையலுக்குப் பயன்படும் மிளகு, உப்பு, கடுகு, தனியா மற்றும் புளி. மூன்று என்பது நீர், நெருப்பு, விறகு..

Search Incoming Terms:

அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும் பழமொழின் பொருள், அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும் தமிழ் விளக்கம், அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும் பழமொழின் விளக்கம், ancum moonrum untanal ariyappennum camaikkum. explanation, ancum moonrum untanal ariyappennum camaikkum. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...