எண்ணாகமம் வசனங்கள்

எண்ணாகமம் 1:1 இஸ்ரவேலர் எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் முதல் தேதியில், கர்த்தர் சீனாய் வனாந்தரத்திலிருக்கிற ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலே மோசேயை நோக்கி:
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:2 நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் முழுச்சபையாயிருக்கிற அவர்கள் பிதாக்களுடைய வீட்டு வம்சங்களிலுள்ள புருஷர்களாகிய சகல தலைகளையும் பேர்பேராக எண்ணித் தொகையேற்றுங்கள்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:3 இஸ்ரவேலிலே இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்துக்குப் புறப்படத்தக்கவர்கள் எல்லாரையும் அவர்கள் சேனைகளின்படி நீயும் ஆரோனும் எண்ணிப் பார்ப்பீர்களாக.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:4 ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கு ஒவ்வொரு மனிதன் உங்களோடே இருப்பானாக; அவன் தன் பிதாக்களின் வம்சத்துக்குத் தலைவனாயிருக்கவேண்டும்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:5 உங்களோடே நிற்கவேண்டிய மனிதருடைய நாமங்களாவன: ரூபன் கோத்திரத்தில் சேதேயூருடைய குமாரன் எலிசூர்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:6 சிமியோன் கோத்திரத்தில் சூரிஷதாயின் குமாரன் செலுூமியேல்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:7 யூதா கோத்திரத்தில் அம்மினதாபின் குமாரன் நகசோன்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:8 இசக்கார் கோத்திரத்தில் சூவாரின் குமாரன் நெதனெயேல்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:9 செபுலோன் கோத்திரத்தில் ஏலோனின் குமாரன் எலியாப்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:10 யோசேப்பின் குமாரராகிய எப்பிராயீம் கோத்திரத்தில் அம்மியூதின் குமாரன் எலிஷாமா; மனாசே கோத்திரத்தில் பெதாசூரின் குமாரன் கமாலியேல்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:11 பென்யமீன் கோத்திரத்தில் கீதெயோனின் குமாரன் அபீதான்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:12 தாண் கோத்திரத்தில் அம்மிஷதாயின் குமாரன் அகியேசேர்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:13 ஆசேர் கோத்திரத்தில் ஓகிரானின் குமாரன் பாகியேல்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:14 காத் கோத்திரத்தில் தேகுவேலின் குமாரன் எலியாசாப்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:15 நப்தலி கோத்திரத்தில் ஏனானின் குமாரன் அகீரா.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:16 இவர்களே சபையில் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களும், தங்கள் தங்கள் பிரபுக்களும், இஸ்ரவேலில் ஆயிரவர்களுக்குத் தலைவருமாயிருப்பவர்கள் என்றார்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:17 அப்படியே மோசேயும் ஆரோனும் பேர்பேராகக் குறிக்கப்பட்ட இந்த மனிதரைக் கூட்டிக்கொண்டு,
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:18 இரண்டாம் மாதம் முதல் தேதியில் சபையார் எல்லாரையும் கூடிவரச்செய்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தங்கள் குடும்பத்தின்படிக்குή், பߠΤாக்கγுடைί வή்சத்தߠΩ்படοக்கும், நாமத்தொகையின்படிக்கும், இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் தலைதலையாகத் தங்கள் வம்ச உற்பத்தியைத் தெரிவித்தார்கள்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:19 இப்படிக் கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே, மோசே அவர்களைச் சீனாய் வனாந்தரத்தில் எண்ணிப்பார்த்தான்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:20 இஸ்ரவேலின் மூத்தகுமாரனாகிய ரூபன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டுவம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் தலைதலையாக எண்ணப்பட்டபோது,
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:21 ரூபன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தாறாயிரத்து ஐந்நூறுபேர்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:22 சிமியோன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் தலைதலையாக எண்ணப்பட்டபோது,
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:23 சிமியோன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்தொன்பதினாயிரத்து முந்நூறுபேர்.
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:24 காத் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,
Posted by: Tamilpedia
எண்ணாகமம் 1:25 காத் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தையாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பதுபேர்.
Posted by: Tamilpedia

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...