1 நாளாகமம் வசனங்கள்

1 நாளாகமம் 1:1 ஆதாம், சேத், ஏனோஸ்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:2 கேனான், மகலாலெயேல், யாரேத்
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:3 ஏனோக்கு, மெத்தூசலா, லாமேக்கு,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:4 நோவா, சேம், காம், யாப்பேத்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:5 யாப்பேத்தின் குமாரர், கோமேர், மாகோகு, மாதாய், யாவான், தூபால், மேசேக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:6 கோமரின் குமாரர், அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா என்பவர்கள்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:7 யாவானின் குமாரர், எலிசா, தர்ஷீஸ்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:8 கித்தீம், தொதானீம் என்பவர்கள். காமின் குமாரர், கூஷ், மிஸ்ராயீம், பூத், கானான் என்பவர்கள்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:9 கூஷின் குமாரர், சேபா, விலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள்; ராமாவின் குமாரர், சேபா, திதான் என்பவர்கள்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:10 கூஷ் நிம்ரோதைப் பெற்றான்; இவன் பூமியிலே பராக்கிரமசாலியானான்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:11 மிஸ்ராயீம் லுூதீமியரையும், ஆனாமியரையும், லெகாபியரையும், நப்தூகியரையும்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:12 பத்ரூசியரையும், பெலிஸ்தரைப் பெற்ற கஸ்லுூகியரையும், கப்தோரியரையும் பெற்றான்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:13 கானான் தன் மூத்தமகனாகிய சீதோனையும், கேத்தையும்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:14 எபூசியரையும், மோரியாயும், கிர்காசியரையும்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:15 ஏவியரையும், அர்கீயரையும், சீநியரையும்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:16 அர்வாதியரையும், செமரியரையும், காமாத்தியரையும் பெற்றான்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:17 சேமின் குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லுூத், ஆராம், ஊத்ஸ், கூல், கேத்தெர், மேசக் என்பவர்கள்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:18 அர்பக்சாத் சாலாவைப் பெற்றான்; சாலா ஏபேரைப் பெற்றான்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:19 ஏபேருக்கு இரண்டு குமாரர் பிறந்தார்கள்; ஒருவன் பேர் பேலேகு, ஏனெனில் அவன் நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது; அவன் சகோதரன் பேர் யொக்தான்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:20 யொக்தான் அல்மோதாதையும், சாலேப்பையும், ஆசர்மாவேத்தையும், யேராகையும்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:21 அதோராமையும், ஊசாலையும், திக்லாவையும்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:22 ஓபாலையும், அபிமாவேலையும், சேபாவையும்,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:23 ஓப்பீரையும், ஆவிலாவையும், யோபாபையும் பெற்றான்; இவர்கள் எல்லாரும் யொக்தானின் குமாரர்.
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:24 சேம், அர்பக்சாத், சாலா,
Posted by: Tamilpedia
1 நாளாகமம் 1:25 ஏபேர், பேலேகு, ரெகூ,
Posted by: Tamilpedia

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...